مشاور بازاریابی خوب

چه چیزی یک مشاور بازاریابی خوب را می سازد؟