هوش مصنوعی

هوش مصنوعی چگونه مذاکرات قرارداد خرید را تغییر می دهد؟