کسب و کار در مسیر صحیح و اساسی ...

یک کارآفرین

چگونه بدون سرمایه یا تجربه به یک کارآفرین تبدیل شویم؟