یک کارآفرین

چگونه بدون سرمایه یا تجربه به یک کارآفرین تبدیل شویم؟