قدرت برند دیجی کالا

قدرت برند دیجی کالا و رابطه معکوس آن با تعدد نام‌های تجاری