بازاریابی معکوس

کاربرد بازاریابی معکوس (Reverse Marketing) و ارتباط آن با خلاقیت در بازاریابی