اشتباه بانک ملت

اشتباه استراتژیک بانک ملت در تبلیغات نوروزی